Afgeronde projecten


Project Status
2016 [Ruimte voor de Rivier IJsseldelta] Assetmanager Afgerond

Project:

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer.

Struinen, wandelen en fietsen
Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo'n driehonderdvijftig hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd, waar in de toekomst mogelijk een nieuwe woonwijk voor Kampen wordt gebouwd. 

Inzet ProSysCo:

Opzet en implementatie Strategisch Plan Opleveren & Overdracht tussen de eindbeheerders, projectteam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en de opdrachtnemer Isala Delta.

 

2016 [Verboon Maasland] Kadeverbetering Woudsedijk Afgerond

Kadeverbetering Polder Vierambacht Woudsedijk ten behoeve van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Het project wordt uitgevoerd in Kaag en Braassem en Nieuwkoop en omvat het verbeteren van de kade door het aanbrengen van een verzwaring van het binnentalud door middel van klei en het ophogen van de kruin inclusief wegverharding. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het aanbrengen van klei en wegverhardingen. 

ProSysCo adviseert op het gebied van tendermanagement en opstellen EMVI-plan.

2016 [Verboon Maasland] Slikken van Flakkee Afgerond

Het betreft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, overeenkomstig het Aanbestedingsreglement voor Werken 2012 (ARW 2012) ten behoeve van het project “Slikken van Flakkee” binnen de gemeente Goeree- Overflakkee. Het doel van de Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta is om middels deze aanbestedingsprocedure een overeenkomst met een te selecteren marktpartij aan te gaan.

 
ProSysCo levert op dit project het tendermanagement. Begeleiding van het tenderproces en het EMVI plan zijn de belangrijkste taken. Hierbij inzet georganiseerd van enkele externe partijen voor het landschappelijke ontwerp en inrichtingselementen.
2015 [Combinatie Noordwaard] Ontpoldering Noordwaard Afgerond

Projectgegevens

Ruimte voor de Rivier
In 2000 heeft het kabinet het standpunt Ruimte voor de Rivier gekozen als uitgangspunt voor een nieuwe aanpak van hoogwater; een omslag in de manier waarop Nederland met het water omgaat. In plaats van het verder verhogen en versterken van dijken, wordt gekeken naar de mogelijkheden om water meer ruimte te geven. Naast het nemen van maatregelen om het rivierengebied veiliger te maken, is het streven gericht op het zo goed en aangenaam mogelijk inrichten van de omgeving.Ontpoldering Noordwaard
Eén van deze projecten is de Ontpoldering van de Noordwaard, gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten westen van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In 5 jaar tijd wordt de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. Met als vertrekpunt de topografische kaart van 1905 wordt het oude krekenstelsel hersteld en worden oude cultuurhistorische elementen, zoals kades en dijken geaccentueerd. In het doorstroomgebied en langs (te herstellen) kreken kan op beperkte schaal (nieuwe) natuur zich ontwikkelen. Het water in de polder wordt hierdoor niet langer door een primaire waterkering beschermd, maar gaat tot het stroomgebied behoren bij waterstanden boven NAP +2,0 meter op de Nieuwe Merwede. Door de open verbindingen met zowel het Gat van de Noordklip aan de zuidoostzijde en de Nieuwe Merwede aan de noordzijde, komt de ontpolderde Noordwaard ook onder invloed van de dagelijkse getijdenwerking te staan.
Hiermee wordt bereikt:

 • een waterstanddaling van 30 centimeter bij Gorinchem
 • een zo ver mogelijk bovenstroomse afvoering van het water van de Nieuwe Merwede bij hoge waterstanden
 • een zo westelijk mogelijke afvoering van het water benedenstrooms, richting het Hollandsch Diep

Bij de ontpoldering worden mogelijkheden voor bewoners en ondernemers gecreëerd zodat ze in het gebied kunnen blijven wonen. Het is niet mogelijk alle woningen en opstallen in het gebied te handhaven. Rijkswaterstaat koopt alle woningen van bewoners die uit de Noordwaard weg willen.

Combinatie Noordwaard

Begin 2011 heeft Combinatie Noordwaard het contract van Rijkswaterstaat getekend om te starten met het ontpolderen van de Noordwaard. Combinatie Noordwaard is gevormd om het project integraal te kunnen benaderen en bestaat uit Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattum en Blankevoort en Gebroeders van Kessel.

De werkzaamheden die Combinatie Noordwaard gaat uitvoeren bestaan uit: grond nat en droog ontgraven, vervoeren en verwerken ten behoeve van aanleg kreken, dijken, terpen, wegen en watergangen en het uitvoeren van diverse bodemsaneringen. Ten behoeve van dit grondwerk zullen diverse woningen, schuren en andere objecten worden gesloopt en bomen en begroeiing worden verwijderd. Om de gehele polder bereikbaar te houden worden een aantal waterbouwkundige constructies gebouwd, zoals dijkbruggen, kreekbruggen, gemalen duikers en plankieren. Ook de wegen worden aangepakt. Hieronder vallen het verwijderen van verhardingen en wegfunderingen, het aanbrengen van bouwwegen, diverse wegverhardingen in asfalt en bestratingen.

Projectlocatie:           Werkendam
Type contract:           Design & Construct conform UAV-GC 2005
Periode:                      2012: start realisatie Ontpoldering Noordwaard, eind 2015: veiligheidsdoelstelling Ontpoldering Noordwaard gerealiseerd

Inzet ProSysCo

Projectbeheersing
Vanuit ProSysCo wordt de projectbeheersing ingevuld. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de overall planning. Het verzorgen van de vier-wekelijkse voortgangsrapportage, uitvoeren van risicomanagement en Systems Engineering.

Het meten van de voortgang, vertaling naar de werkpakketten, betaalposten en termijnschema is ook een terugkerende taak. De wijzigingen vervolgens bespreken met enerzijds de projectcontroller en aan de andere zijde Rijkswaterstaat is een belangrijk aspect.

Respect hebben voor elkaars belangen is hierbij wezenlijk. Een Opdrachtgever die rechtmatig willen betalen en daarom beducht is voor voorfinanciering en openstaande punten. Een Opdrachtnemer die graag snel z’n betaalposten wil volboeken. Het is en blijft een proces van openheid en transparantie, want eerlijk duurt het langst. Op dit project verloopt daarom de verstandhouding met de klant (Rijkswaterstaat) ook prettig.

Technisch management
Ook het integrale technisch management wordt door ProSysCo ingevuld. Het beheersen van de risico’s en raakvlakken tussen grond, wegen en kunstwerken is op dit project een fikse uitdaging. Alles grijpt op elkaar in, tussen alle bedrijvigheden door moet er een nieuwe Noordwaard gerealiseerd worden. De verschillen tussen de deelnemende bedrijven moet overbrugd worden, om faalkosten in de uitvoering te voorkomen. Ook het inpassen in de omgeving is een belangrijk facet. Hiervoor is er regelmatig overleg tussen de (landschaps)architecten van IPV Delft en West 8 welke aan de zijde van de Combinatie de inpassing verzorgen. De afstemming met Rijkswaterstaat en Robbert de Koning Landschapsarchitect BNT is van wezenlijk belang om de validatie van het project tot een succes te maken.

ProSysCo stuurt op dit project in de piekperiode een drie-tal tekenaars en een ass technisch manager aan.

Ook het bereikbaarheid voor de bewoners, wegafzettingen en waterhuishouding is een belangrijk aspect. Een lang vergeten planningsissue is het verlagen van de dijken rondom de Noordwaard. Het werkt nu eenmaal niet zo dat op de opleverdatum “Jantje z’n vinger uit de dijk trekt” en klaar is de nieuwe waterhuishouding van de Noordwaard. Er is door ProSysCo een gedegen faseringsplan uitgewerkt waarbij de verschillende partijen stapsgewijs zich de polder uitwerken, en vervolgens wind en water, eb en vloed zich meester maken van de Noordwaard.
Vervolgens zal ook in deze periode, bij de kans op hoog water en storm, de dijk- en kadebewaking op het bord liggen van de uitvoerende partij. ProSysCo schrijft hiervoor het dijkbewakingsplan.

 

Feiten en cijfers

ONTPOLDERING NOORDWAARD IN FEITEN EN CIJFERS
Het ontpolderen van de Noordwaard gaat niet vanzelf, hiervoor wordt heel wat werk verzet. Hieronder een opsomming van de hoeveelheid grond die moet worden verzet, het aantal bruggen en gemalen dat er gebouwd wordt en het aantal kilometer wegverharding er aangelegd moet worden.

 

4 MILJOEN M3 GROND VERZET T.B.V.:

 • Kreken
 • Dijken
 • 29 nieuwe terpen
 • Bodemsanering
 • Aanleg wegen


34 STUKS BRUGGEN

 • 6 dijkbruggen
 • 24 kreekbruggen
 • 3 steurgatbruggen


42 STUKS GEMALEN

 • 1 trafogemalen
 • 1 dijkringgemaal
 • 2 doorspoelgemalen
 • 12 landbouwpoldergemalen
 • 26 poldergemalen op windenergie

 

DIVERSE WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES ZOALS DUIKERS EN PLANKIEREN

 

58,7 KILOMETER WEGVERHARDING

 • 12 kilometer erftoegangsweg type 1
 • 33 kilometer erftoegangsweg type 2
 • 9 kilometer halfverharding
 • 4,7 kilometer fietspad langs de Bandijk


4 PARKEERLOCATIES
(Biesbosch museum, Spieringsluis, Werkdam jachthaven, Werkendam Recreatiepoort.)

Kreekbrug 1

Kreekbrug 2

2015 [Verboon Maasland] Park Erasmus Noord Rotterdam Afgerond

 

Project:

De ontwikkeling van Campus Woudestein, de Erasmus Universiteit Rotterdam, is in de loop van de tijd
achterop geraakt bij de ontwikkeling van zijn gebruikers. De Universiteit dwingt wereldwijd prestige af en de uitstraling en grootte van de campus sluit niet meer aan bij deze status. De Universiteit wil een aantrekkelijke campus met internationale uitstraling. Hiervoor is het Masterplan Campus Woudestein opgesteld waar Park Noord een deelplan van is.

Inzet ProSysCo:

ProSysCo heeft als tendermanager het project begeleid. Het inrichten van de projectstructuren en het hierop baseren van de in te dienen planning en prijs. Het opstellen van het EMVI plan aan de hand van de vraagspecificatie. De klant was met name geinteresseerd in de bereikbaarheid van de Universiteit voor de diverse gebruikers tijdens de bouwperiode. 

Uiteindelijk het project niet gewonnen op prijs, maar wel de beste qua EMVI score, dat beloofd wat!

2015 [IBZ] Zuidasdok Amsterdam Afgerond

Zuidasdok in vogelvlucht:

Zuidasdok bestaat uit een aantal samenhangende elementen, die worden uitgevoerd in het gebied dat direct grenst aan de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Ook de A10 Zuid zelf verandert ingrijpend.

Station Amsterdam Zuid moet worden vergroot, omdat het aantal OV reizigers fors toeneemt. Dat past niet binnen de bestaande inrichting van de omgeving. Er is te weinig ruimte doordat het station ligt ingeklemd tussen de A10 Zuid.
De snelweg moet worden verbreed, omdat het verkeer toeneemt.
Om de uitbreiding van weg en station mogelijk te maken, zou de A10 Zuid richting de bebouwing verplaatst moeten worden. Dat kan niet. De A10 Zuid zou dan te dicht bij de kantoorgebouwen komen te liggen.
Daarom komt de A10 Zuid ter hoogte van Zuidas centrum in een tunnel te liggen.
Het ondergronds brengen van de A10 Zuid verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een vermindering van de geluidsoverlast ter hoogte van het centrum van Zuidas. Zo komt er ruimte voor meer woningbouw in Zuidas en maakt het mogelijk dat Zuidas zich ontwikkelt als een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.
Voor de doorstroming is het niet wenselijk doorgaand en afslaand verkeer door elkaar te laten rijden. Daarom wordt het doorgaande verkeer en het afslaande verkeer bij de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel ontvlochten.
De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (ca. 6 km) verbreed om het groeiend autoverkeer te kunnen opvangen. De A10 Zuid krijgt twaalf rijstroken: per rijrichting vier rijstroken voor doorgaand verkeer en twee rijstroken voor bestemmingsverkeer.
Daarna wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Met o.a. meer ruimte voor het station en fietsparkeren.

Inzet ProSysCo:

Ingenieursbureau ZuidasDo (IBZ) bestaande uit Arcadis, Witteveen+Bos en AT Osborne heeft gevraagd aan ProSysCo, om voordat het contract gepubliceerd zou worden, dit inhoudelijke te verifiëren. Hierbij is gekeken naar de SMART-heid van eisen en de structuur van Systeem, Functies en Eisen.

2014 [Janssen de Jong] Ontwerpen en uitvoeren renovatie luchthavens Caribisch Nederland Afgerond

 

Ondersteunen van het projectteam van Janssen de Jong in de tenderfase voor de processen van Project- en Procesmanagement en Systems Engineering.

Dit bestaat uit:

 • Het opstellen en leveren van templates voor diverse benodigde formulieren;
 • Het invullen van specifieke formulieren m.b.t. tender-, contract- en omgevingsmanagement;
 • Het opstellen en leveren van de benodigde structuren (Systeem/Functie/Objectenstructuur, Activiteitenstructuur, WorkbreakdownStructuur en Scopesplitmatrix) t.b.v. het calculeren van de aanbieding. (3 locaties)
 • Het opstellen en leveren van een eisen-verificatiedossier incl een voorzet voor de benodigde verificaties (3 locaties).
   
2014 [Arup] Structural Upgrading Strategy in mitigation of the earthquake risk in Groningen Afgerond

Een ongewenst effect van gaswinning zijn geïnduceerde aardbevingen die schade aan gebouwen veroorzaken. Omdat de magnitude van deze bevingen verwacht wordt toe te nemen in de toekomst met de voortgaande productie van het Groningenveld, is het mogelijke veiligheidsrisico een toenemende zorg. NAM heeft Arup, een internationale consultant met wereldwijde expertise op het gebied van het ontwerpen en analyseren van bouwkundige aspecten in relatie tot aardbevingen, opdracht gegeven een strategie te ontwikkelen voor structurele versteviging van gebouwen, onderbouwd door omvangrijke studies. Het doel van de strategie is om het veiligheidsrisico te verminderen door het uitvoeren van structurele versteviging van gebouwen.

 

Inzet ProSysCo

ProSysCo heeft zich in 2014 ingezet op het gebied van “technical coordination”. Hierbij zich bezig gehouden met de Werkpakketten in relatie tot de planning. Vooral het vastleggen van de benodigde input en output documentatie per workstream is essentieel.

ProSysCo heeft als afrondingen ook de zgn rode handboeken incl de bijbehorende stroomschema’s opgesteld welke gebruikt worden door het Centrum Veilig Wonen (http://www.centrumveiligwonen.nl).

Centrum Veilig Wonen is in het leven geroepen om de schademeldingen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen af te handelen. Eerder was dit één van de taken van NAM. Centrum Veilig Wonen heeft de schadeafhandeling vanaf 2015 overgenomen. Veel van onze medewerkers komen zelf ook uit Groningen. We begrijpen hoe vervelend de situatie is en willen u een passende oplossing bieden en begeleiden in de wereld van regels, procedures, formulieren, expertises en dergelijke. Uw welzijn en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons doel is om een verschil maken in het leven van de mensen in Groningen.

NAM wil het afhandelen van schade blijven verbeteren, in samenwerking met de Dialoogtafel en het Centrum Veilig Wonen (CvW). Alle gegevens van een melding worden zorgvuldig verzameld en bewaard. Op die manier kan een schade het best beoordeeld worden en de beste manier bepaald worden om de schade op te lossen. Dit wordt uitgebreid beschreven in het Handboek Aardbevingschade en helpt schade-experts en aannemers om op een gelijke manier naar schades en herstelmethoden te kijken. Het handboek geeft inzicht in de wijze waarop schade wordt beoordeeld en hersteld. Om die reden is het Handboek Aardbevingschade beschikbaar voor iedereen.

CvW nam op 5 januari 2015 het schadeherstel over van NAM. Het CvW neemt daarmee ook de verantwoordelijkheid over voor het Handboek Aardbevingschade. Het CvW houdt wijzigingen in het Handboek bij en publiceert deze.

http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2015/02/Handboek_Aardbevingschade_Februari-2015.pdf

 

Pieksnelheden fundering

2014 [Hollandia Services] Vechtbruggen Weesp Afgerond

Projectcontext

 

Als gevolg van de ingebruikname van de Hanzelijn in 2012 en de autonome groei van de mobiliteit, zal de intensiteit van het treinverkeer over de Vechtbruggen in de toekomst toenemen. Door de toename van het treinverkeer op de ophaalbruggen van de Vechtbruggen zal de geluidsbelasting op de omgeving in de toekomst te hoog zijn.

ProRail heeft besloten de huidige brugvallen te vervangen en de proceduretijd voor het openen en sluiten van de brug te verkorten. In aanvulling op deze werkzaamheden heeft ProRail besloten om het vernieuwen dan wel verbeteren van de energievoorziening als optie binnen het werk mee te nemen. De bestaande brugvallen worden vervangen door aangepaste Stille bruggen. Hierdoor zal geluidsuitstraling naar de omgeving geminimaliseerd worden. De realisatie van de werkzaamheden zal voornamelijk plaatsvinden in 2 vastgestelde buitendienststellingen van 50 uur.

Werkzaamheden

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opstellen DO en UO voor de renovatie;
 • De bestaande bereden brugliggers met voor -en achterhar worden vervangen door kokerliggers met voor -en achterhar;
 • De bovenbouwconstructie op de stalen bruggen en de overgangsconstructie wordt vervangen door ingegoten spoorstaven;
 • Opnemen en opnieuw aanbrengen schouwpaden;
 • Leggen kabels en leidingen;
 • Bovenleiding wordt verwijderd en opnieuw aangebracht;
 • De ATB beveiliging wordt aangepast aan de gewijzigde brugconstructie;
 • De centrifugaalremmen van het bewegingswerk worden vernieuwd;
 • Toerental brugaandrijving wordt verhoogd;
 • Opnieuw balanceren brug;

 

Inzet ProSysCo

ProSysCo is gevraagd het onderdeel projectopzet en Systems Engineering voor haar rekening te nemen. Dit resulteerde in het opstellen van het ProjectManagementPlan, Deelkwaliteitsplan Ontwerp, uitvoering en af- en opleveren. Ook het Verificatie & Validatiedossier is opgezet.

Ook de betalingsregeling gebaseerd op een termijnstaat gegroepeerd op betaalposten en werkpakketten is opgesteld.

2014 [Lievense CSO] Waterkering kern Spakenburg Afgerond

Project:

De waterkering in de kern van Spakenburg bestaat uit kades langs de haven en uit iets hoger gelegen delen in de historische kern. Over het algemeen is deze waterkering niet hoog genoeg. 
De verbeteringsmaatregel in dit gebied bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van een opklapbare waterkering. Deze kan worden ingepast in de kenmerkende historische omgeving.

ProSysCo ondersteunt de Lievense CSO in Bunnik met diverse tenders qua methodiek, aanpak en EMVI plannen.

Dit wordt gedaan vanuit het door ProSysCo op te stellen nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem wat geschikt is voor UAV GC contracten.

 
2013 [Van Oord] Uiterwaardvergraving Meinerswijk Afgerond

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. De regering neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, waarin Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van circa vier miljoen Nederlanders in het rivierengebied. Er wordt aan gewerkt om uiterlijk in 2015 een (maatgevende) afvoer van 16.000 m3/s op de Rijn bij Lobith veilig naar zee te kunnen afvoeren. Het Programma Ruimte voor de Rivier heeft naast de waterstaatkundige doelstelling het doel de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren en daarmee het rivierengebied economisch, ecologisch en ruimtelijk te versterken.

Projectlocatie Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Het project Uiterwaardvergraving Meinerswijk is één van de Ruimte voor de Rivier maatregelen en bevindt zich aan de zuidzijde van Arnhem, enkele kilometers benedenstrooms van het splitsingspunt IJsselkop, waar het Pannerdensch Kanaal zich splitst in de IJssel en de Neder-Rijn.

 

Het projectgebied ligt midden in Arnhem aan de zuidelijke oever van de Neder-Rijn en bestaat uit:

 • Meinerswijk
  Ten westen van de Mandelabrug, begrenst in het zuiden door de Eldense Dijk, de Batavierenweg en de Drielsedijk en in het westen en noorden door de vaargeul van de Neder-Rijn.
 • Stadsblokken
  Het buitendijks gebied tussen de Mandelabrug en de John Frostbrug ten zuiden van de vaargeul van de Neder-Rijn en ten noorden van de Malburgse dijk;
 • Een deel van gebied Bakenhof
  Het gebied ten oosten van de John Frostbrug tussen de Neder-Rijn en de Malburgse dijk, en aan de oostelijke zijde begrensd door de grens van het projectgebied.
2012 [Van Oord] Onderhoud Nederrijn - Lek Afgerond

Project:

Paans Van Oord voert onderhoudswerk uit langs de Neder Rijn en Lek. Het onderhoudsareaal beslaat beide oevers van ca. 100 kilometer rivier, welke loopt van Pannerden (Pannerdense Kop) tot aan Schoonhoven.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het groenonderhoud op kribben, (verdedigde) kribvakken, strekdammen, leikades en een drietal sluiscomplexen met daarbij gelegen vispassages.
Binnen het areaal wordt de begroeiing jaarlijks gezaagd, gesnoeid en gemaaid om de doorstroming van het water zo optimaal mogelijk te houden.

Tevens voert Paans Van Oord onderhoud uit op drie steunpunten van Rijkswaterstaat langs de rivier. Op deze locaties worden de verhardingen onderhouden, evenals het verwijderen van (drijf)vuil.

2012 [VIVO] Onderhoud vaarwegen Limburg Noord en Zuid Afgerond

Project:

Rijkswaterstaat Limburg is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en aanleg van de hoofdinfrastructuur in het beheergebied Perceel Noord en voor de uitvoering en handhaving van het beleid. Het beheergebied Perceel Noord kenmerkt zich door grote economische belangen, waarbij bedrijfsuitval van de objecten, systemen en ketens verstrekkende consequenties heeft voor de doorstroming van het vaarwegennet binnen het beheergebied en de overige aansluitende vaarwegen ketens binnen Nederland. Het volcontinue monitoren en sturen op veiligheid en doorstroming is voor RWS als beheersorganisatie van wezenlijk belang om haar organisatiedoelstellingen te realiseren.

In het areaal van Limburg- Nat, perceel Noord stelt VIVO* zich ten doel de infrastructuur op een doelmatige, efficiënte en gebruikersvriendelijke manier te beheren. Het beheer heeft betrekking op onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden. In dit kader zullen zowel routinematige als incidentele werkzaamheden uitgevoerd worden. De projectorganisatie zal het perceel ook kwalitatief verbeteren als dit voordelen voor Rijkswaterstaat oplevert.

* RWS Limburg heeft aan de combinatie VolkerInfra & Van Oord (ViVo) een meerjarig beheer en onderhoudscontract gegund.

2011 [VolkerInfra] Tunnel A4 Delft - Schiedam Afgerond

A4ALL (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) leggen A4 Midden Delfland aan

Rijkswaterstaat geeft opdracht voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam aan het consortium A4ALL. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij dat voor het project opdracht gegeven is. ‘Dit is opnieuw een belangrijke stap voor de verbetering van de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag. Vele duizenden weggebruikers op het traject gaan vanaf 2015 van de verlengde A4 profiteren.' De nieuwe snelweg gaat zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag. Ook leidt de verlengde A4 tot minder verkeersdruk op het onderliggend weggennet in Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en het Westland.

Het consortium heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan voor het ontwerpen en bouwen van de nieuwe snelweg. Hierbij maakt het consortium onder andere gebruik van slimme ontwerpoplossingen. A4ALL bestaat uit de bedrijven Boskalis, Heijmans en de VolkerWessels-bedrijven KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort en Vialis. De inschrijfsom bedraagt circa 300 miljoen euro (excl. BTW).

Project

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4ALL 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein.

Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zoab en verkeerssignalering aangebracht.

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt er meer gedaan in het gebied. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfsvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

De Werkzaamheden van de Overeenkomst ‘Realisatie A4 Delft en Schiedam’ omvatten in hoofdlijnen (niet uitputtend) het realiseren van de volgende objecten:

 1. de verbinding Den Haag-Rotterdam bestaande uit de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. De rijksweg zal bestaan uit een deel op maaiveld, een deel halfverdiepte ligging, een deel verdiepte ligging, een deel landtunnel en een deel knooppunt.
 2. een hoofdwegennet met aansluitingen op de bestaande A4 en A20, aansluitingen op een gebiedsontsluitingsweg (N470), aanpassingen aan aansluitingen op erftoegangswegen, (aansluitingen op) fietspaden en dienstwegen.
 3. kruisingen en verbindingen van onderliggende systemen middels kunstwerken.

Voor punten 2 en 3 volgt een opsomming van hoofd- en onderliggend wegennet en kruisingen en verbindingen van onderliggende systemen:

 1. Toe- en afritten op de aansluitingen Schiedam-Noord, Vlaardingen-Holy en Vlaardingen-Vijfsluizen en Delft-Zuid (N470).
 2. Zuidkade, Oostveenseweg, Groen-blauwe slinger, Zweth- en Slinksloot, Woudweg, Brederoweg /Tramplus, Laan van Bol’es, Hargalaan, Lepelaarsingel, Churchillweg, Groenoordstraat en Schiedamseweg;
 3. Aanpassen Tramplus verbinding aan nieuwe situatie;

4.           technische installaties (deels ook buiten A4 Delft - Schiedam):

 1. Energievoorzieningen;
 2. Openbare verlichting;
 3. Drainage pompinstallaties;
 4. Tunnelventilatie;
 5. Verkeersinstallaties;
 6. Brandblusinstallaties;
 7. Communicatievoorzieningen;
 8. Gebouwinstallaties;
 9. Besturing, bediening en bewaking.

5.           diverse inpassingsvoorzieningen bestaande uit recreatieve voorzieningen, natuurvoorzieningen, geluidsbeperkende voorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en te verleggen en aan te brengen kabels- en leidingen:

 1. Recreatieve -en natuurvoorzieningen zoals: faunapassages, herinrichting omgeving volgens inpassingsplan, zichtwallen langs de A4 Delft-Schiedam,
 2. Aqua-/ecoduct als verbinding ecologische zone, inrichting Slinksloot en Zwethsloot en recreatieve inrichting;
 3. Geluidsbeperkende voorzieningen, zoals geluidschermen, geluidswallen en bekleding langs de A4 Delft-Schiedam;
 4. Nieuwe en aanpassing bestaande watergangen op basis van watertoets en kleine waterhuishoudkundige kunstwerken;
 5. Aanleg en verleggen en aanpassen van weggebonden en niet-weggebonden kabels en leidingen.

 

2011 [VolkerInfra] Tunnel Combiplan Nijverdal Afgerond

Na een lange voorgeschiedenis heeft Nijverdal het voor elkaar gekregen: de drukke doorgaande rijksweg 35 wordt om de dorpskern heengeleid. Plaatselijk caféhouder Leo ten Brinke was bij de eerste initiatiefnemers om het verkeer door een tunnel te leggen.

Het project is door de Bouwdienst Rijkswaterstaat voorbereid als een design – construct project. In de prekwalificatie heeft de combinatie van Van Hattum en Blankevoort en Hegeman Beton en Industriebouw zich gemeld onder de naam Combinatie Leo ten Brinke.

In Nijverdal wordt de as van rijksweg 35 over een lengte van 6 kilometer naar het noorden verschoven. Het combiplan bestaat uit de aanleg van deze omleiding waarbij in de dorpskern een gecombineerde tunnel voor het wegverkeer en het spoorverkeer zal worden gerealiseerd ter plaatse van de bestaande spoorlijn. Rijkswaterstaat vraagt om een architectonisch en constructief ontwerp en het drie jaar onderhouden van de diverse onderdelen.

 

Het project betreft:

 • de aanleg van RW35 over het verlegde tracé met aansluitingen
 • een verdiepte (openbak) constructie (100 meter)
 • tunnelconstructie (500 meter) met twee toerit constructies ( elk 100 meter) OF verlengt
 • inpassing kruisende infrastructuur
 • twee spoorwegbruggen en twee rijksweg bruggen over de Regge en nevengeul
 • viaduct tpv Kruidenlaan
 • onderdoorgang tpv de Muelenweg. (40/50 meter) OF een brug over de open tunnelbak
 • voetgangers- en fietstunnel ter plaatse van de Kruidenlaan (100 meter)
 • twee dienstgebouwen
 • RWS tunneltechnische installaties
 • landschappelijke inpassing
 • sloop van het spoor en de spoorwegbrug
 • geluidsschermen (4000 meter)
 • tijdelijke voorzieningen tbv station Nijverdal west.
 • onderhoud gedurende 3 jaren

 

 

2011 [Van Oord] Zuid-Willemsvaart: opwaarderen tussen Den Dungen en Veghel Afgerond

Project:

Het betreft hier de aanbesteding van het Rijkswaterstaat project voor het ontwerpen en uitvoeren van de opwaardering Zuid-Willemsvaart Den Dungen-Veghel. < klik hier voor de Rijkswaterstaat flyer >

RWS heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. RWS maakt bij deze aanbesteding en tijdens de uitvoering gebruik van de filosofie van Best Value Procurement1 (BVP).

Het proces van BVP bestaat uit drie fasen. De eerste fase is het proces van inschrijven en beoordelen dat plaats zal vinden na de selectiefase. Dit is het eigenlijke inkoopproces (of gunningsproces). De Aanbieding die het beste uit de bus is gekomen, doorloopt een zogenaamde ‘pre-award’ (fase 2) en mag het project tot in detail uitwerken. Deze periode is bedoeld om geheel voorbereid de laatste fase te kunnen starten: contractsluiting en daadwerkelijke uitvoering (fase 3).

Na het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) wordt een preawardfase doorlopen met de ‘beoogd opdrachtnemer’. In deze fase onderbouwt en verduidelijkt de beoogd opdrachtnemer zijn Aanbieding en verifieert de aanbesteder of de Aanbieding voldoet aan de eisen van de overeenkomst. Dat betekent dat deze partij alle benodigde (kwaliteits)plannen, en onder meer een detailplanning, en het risicodossier uitwerkt. In het risicodossier wordt, naast de eigen risicolijst, ook aandacht besteed aan de (beheersing van) risico’s die door aanbesteder en andere inschrijvers zijn gesignaleerd. Inschrijvingsprijs en planning zijn bij Aanbieding vastgelegd en kunnen derhalve niet aangepast worden. Het doel van de pre-awardfase is het plannen van het project zodat geen verrassingen en wijzigingen in de uitvoering optreden.

De projectdoelstelling is:

 • de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel geschikt te maken voor scheepvaartklasse IV, 3-laags containervaart.

Deze projectdoelstelling dient gerealiseerd te worden:

 1. waarbij de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk wordt beperkt;
 2. met een optimale inspanning van Opdrachtgever gedurende de gehele levenscyclus;
 3. tegen zo laag mogelijke levensduurkosten (LCC-kosten) binnen het beschikbare aanlegbudget (€ 26.900.000,- excl. BTW);
 4. met een oplevering van het Werk uiterlijk op 31 maart 2014.

De volgende documenten vormen de aanbieding:

Inschrijving deel 1 formele en financiële documenten

 • Inschrijvingsbiljet
 • Overall planning A3
 • Toelichting projectorganisatie
 • Verklaring arbeidsbescherming en voorwaarden
 • Model K bij het ARW 2005
 • Staat van ontleding

Inschrijving deel 2 kwalitatieve documenten

 • Risicodossier Opdrachtgever
 • Risicodossier Opdrachtnemer
 • Kansendossier

De uitvoering betreft:

 • Verbreding van de Zuid-Willemsvaart van 19 meter naar 43 meter
 • Verdiepen van de Zuid-Willemvaart met gemiddeld 1 meter
 • Baggeren van de Zuid-Willemsvaart
 • Verleggen van een deel van de Dungense Loop
 • Aanleg van een ecologische zone in de verbreding bij Den Dungen
 • Verwijderen van de spoorbrug van het ‘Duitse Lijntje’ in Veghel
 • Aanleg van nieuwe kades en bodembescherming
 • Volledig afgraven van een eiland bij Veghel
 • Het opvijzelen van de Gazellebrug, Harry Kinnardbrug en de Milrooijsebrug
 • Aanpassen uitstroomopeningen van proceswater voor Mars Nederland
 • Coördinatie van het verleggen van alle kabels en leidingen

 

2010 [VolkerInfra] Randweg Gouda N207 Afgerond

Combinatie Van Hattum en Blankevoort / KWS Infra / Boskalis en Hollandia (Combinatie GG207) voert het project N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda – Krimpenerwaard (perceel 2) en Brug Hollandse IJssel (perceel 1) uit.

Voor de realisatie van N 207 ZWR, Brug Hollandsche IJssel en de Verbindingsweg naar de Schoonhovenseweg is gekozen voor een Engineering, Construct & Maintenance contract met toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing.

Het project in hoofdlijnen:

•             De aan te leggen en te onderhouden Zuidwestelijke Randweg van Gouda begint op het sluiseiland Julianasluis aan de zuidwest kant van Gouda, kruist de Hollandsche IJssel ter hoogte van bedrijventerrein Zelling Middelblok en steekt daarna in oostelijke richting door de polder en sluit aan op de Schoonhovenseweg. Deze verbinding gaat onderdeel uitmaken van de provinciale weg N 207. Het tracé strekt zich uit over 3 gemeenten, Gouda, Ouderkerk en Vlist. Dit over een lengte van circa 3,0 km;

•             Voor de diverse aansluitingen met de bestaande wegen worden twee rotondes gecreëerd, te weten: één bij het bedrijventerrein Zelling Middelblok en één bij de aansluiting met de Schoonhovenseweg. Ten behoeve van de kruising N 207 met de Hollandsche IJssel en de aansluiting met de Schoonhovenseweg worden twee kunstwerken gerealiseerd, te weten: één beweegbare brug over de Hollandsche IJssel en één vaste brug over de Stolwijksevaart. In het tracé worden verder naast de tunnel voor fietsers, ruiters en voetgangers een aantal faunapassages en duikers aangelegd.

2009 [VolkerInfra] Westrandweg Amsterdam Afgerond

Rijkswaterstaat bouwt naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel. Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatst naar de A10 West komt er ook een nieuwe snelweg, de Westrandweg. Hierbij is er ruim aandacht voor de leefomgeving, het landschap en de natuur. De noordelijke Randstad wordt beter bereikbaar, de doorstroming van het verkeer verbetert, de verkeersdruk bij andere tunnels onder het Noordzeekanaal neemt af en het westelijk havengebied wordt beter ontsloten. < klik hier voor de flyer van Van Hattum en Blankevoort >

2007 [Van Hattum en Blankevoort] A2 Holendrecht - Maarssen Afgerond

Het project is door Rijkswaterstaat regionale directie Utrecht aanbesteed op basis van het contract UTI-07197 onder toepassing van de UAV-gc 2005. Het contract bestaat uit een Basisovereenkomst, Vraagspecificatie, Annexen en Aanbieding. De Vraagspecificatie bestaat uit de volgende delen:

- deel 1:systeem- en subsysteemspecificaties (‘wat’ moet er gerealiseerd worden);

- deel 2 procesbeschrijving (‘hoe’ wordt het Werk gerealiseerd);

- daarbij behorende bindende en informatieve documenten (richtlijnen, normen, e.d.);

- informatieve bijlagen (o.a. tekeningen van de bestaande situatie);

- diverse contractwijzigingen afgesloten tijdens de realisatie van het contract.

 

Het Werk “Reconstructie A2 Holendrecht - Maarssen” maakt onderdeel uit van de integrale opwaardering van de A2 tussen Utrecht (knooppunt Oudenrijn) en Amsterdam (knooppunt Holendrecht) (hierna ‘het Werk’ genoemd), een maatschappelijke relevante noord-zuid-autosnelwegverbinding tussen de A9 bij Amsterdam en de A12 bij Utrecht (de zogenaamde Corridor Amsterdam Utrecht: CAU).

Het primaire doel is om de A2 functioneel beschikbaar te hebben met 2 x 5 rijstroken per 30-06-2010.

Het secundaire doel is de Rijksweg A2 binnen de obstakelzone (exclusief op- en afritten) gereed te hebben per 31-12-2010.

Het tertiaire doel om het gehele Werk gereed te hebben per 31-12-2011.

Een veilige verkeersafwikkeling op de A2 dient zowel tijdens de bouw als na de ingebruikname van het nieuwe systeem te allen tijde gewaarborgd te zijn.

Scope van het werk:

 1. reconstructie van de A2 tussen het knooppunt Holendrecht en de gemeente Maarssen;
 2. inclusief de aansluiting en reconstructie op de bestaande rijkswegen;
 3. inclusief de aansluiting van de reconstructie op de reeds in uitvoering zijnde werkzaamheden op rijkswegen (A2, gedeelte Haarrijn-Spoorlijn);
 4. inclusief de aansluiting van de reconstructie op het onderliggend wegennet en
 5. inclusief bijkomende werkzaamheden’.

De reconstructie omvat tenminste de volgende Werkzaamheden:

 • Het aanleggen van een nieuwe rijbaan, met een breedte van 26,90 meter c.q. 28,40 meter naast de bestaande rijbaan voor het verkeer in één richting, ingericht voor 5, respectievelijk 6 rijstroken met 2 vluchtstroken;
 • Het ombouwen van de bestaande rijbanen tot één rijbaan voor het verkeer in de andere richting met een breedte van 26,90 meter c.q. 28,40 meter, ingericht voor 5, respectievelijk 6 rijstroken met 2 vluchtstroken.
 • Het bouwrijp maken van de terreinen binnen de systeemgrenzen, inclusief het amoveren (slopen) van een zoutloods, 12 landbouwbruggen enz.;
 • Het amoveren van de verhardingsconstructie van de bestaande rijbaan;
 • Het aanleggen van een nieuwe Verharding ter plaatse van de bestaande rijbanen, volgens het ontwerp A2 HoMa (2x5 – 2x6);
 • Het bouwen van Kunstwerken in de nieuwe rijbaan;
 • Het amoveren en bouwen van Kunstwerken in de bestaande rijbaan;
 • Het amoveren en aanleggen van Dynamisch VerkeersManagement;
 • Het amoveren en plaatsen van Geluidbeperkende constructies;
 • Het aansluiten van het systeem Verbrede A2 op de omgeving.

De bijkomende werkzaamheden omvatten onder meer:

 • Het aanpassen van de overige wegen en aanpassing van 3 aansluitingen;
 • Het aanpassen van de waterhuishouding;
 • Het aanpassen van de landschappelijke inpassing;
 • Het plaatsen van wegmeubilair.

Project                                                        :    Reconstructie A2 Holendrecht – Maarssen

Contractnummer:                                        :    UTI-07197

Opdrachtbrief opdrachtgever                       :    5 september 2006

Aanvang werkzaamheden                            :    20 oktober 2006 (start-up datum)

2*5 rijstroken functioneel                             :    30 juni 2010

Weg A2 gereed                                           :    31 december 2010

Opleverdatum A2 HoMa                              :    31 december 2011

Uitvoeringsduur                                          :    62 maanden

 

Opdrachtgever

Naam                                                         :    Staat der Nederlanden

                                                                       Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Afdeling                                                      :    Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

                                                                       Directie Projecten

 

Opdrachtnemer

Naam                                                            : Combinatie A2 HoMa v.o.f.

Adres                                                            : Stationsweg 105 a

Postcode/ plaats                                            : 3621 LK  Breukelen

Postadres                                                     : Postbus 253

                                                                       3620 AG  Breukelen

 

Gegevens van de combinanten:

Naam                                                            : KWS Infra B.V.

Straat                                                            : Lange Dreef 9

Postcode / plaats                                           : 4131 NJ  Vianen

Postadres                                                     : Postbus 217

                                                                       4130 EE  Vianen

 

 

Naam                                                            : Boskalis B.V.

Straat                                                            : ’s Gravenweg 399 - 405

Postadres                                                     : Postbus 4234

                                                                       3006 AE  Rotterdam

 

 

Naam                                                            : Mourik Groot-Ammers B.V.

Straat                                                            : Voorstraat 67

Postcode / plaats                                           : 2964 AJ  Groot-Ammers

Postadres                                                     : Postbus 2

                                                                       2964 ZG  Groot-Ammers

 

 

Gegevens zelfstandige hulppersoon ontwerp:

Naam                                                         :    Iv-Infra B.V.

Straat                                                         :    Noordhoek 37

Postcode/ plaats                                         :    3351 LD  Papendrecht

 

 

Gegevens zelfstandige hulppersonen kunstwerken:

Naam                                                            : Van Hattum en Blankevoort B.V.

Straat                                                            : Korenmolenlaan 2

Postcode / plaats                                           : 3447 GG  Woerden

Postadres                                                     : Postbus 525

                                                                       3440 AM Woerden

 

 

Naam                                                            : Aannemingsmaatschappij VOBI BV

Straat                                                            : Spoorlaan 31

Postcode / plaats                                           : 3645 EK  Vinkeveen

 

Gegevens zelfstandige hulppersoon geluidsschermen:

Naam                                                            : Holland Scherm B.V.

Straat                                                            : Giessenweg 4-6

Postcode / plaats                                           : 3044 AL Rotterdam

Postadres                                                     : Postbus 11058

                                                                       3004 EB  Rotterdam

 

Gegevens zelfstandige hulppersoon dynamisch verkeers management (DVM):

Naam                                                            : Vialis B.V.

Straat                                                            : Oudeweg 115

Postcode / plaats                                           : 2031 CC  Haarlem

Postadres                                                     : Postbus 665

                                                                       2003 RR  Haarlem

Gegevens zelfstandige hulppersoon beplanting:

Naam                                                            : Van Kessel Sport & Cultuurtechniek

Straat                                                            : Kornedijk 7 A

Postcode / plaats                                           : 4116 CE  Buren (GLD)

Postadres                                                     : Postbus 710

                                                                                   4116 ZJ  Buren (GLD)

 

Gegevens zelfstandige hulppersoon geleiderail:

Naam                                                            : Van Straten Geleiderail B.V.

Straat                                                            : Kornedijk 7 A

Postcode / plaats                                           : 4116 CE Buren (GLD)

 

Gegevens zelfstandige hulppersoon verkeerskundige draagconstructies:

Naam                                                            : Mourik Limburg B.V.

Straat                                                            : Trambaan 15

Postcode / plaats                                           : 6101 AJ  Echt

Postadres                                                     : Postbus 17

                                                                       6100 AA  Echt

2006 [Van Hattum en Blankevoort] Kunstwerken A12 Waddinxveen-Zevenhuizen Afgerond

Het Rijkswaterstaat contract Kunstwerken rijksweg 12, gebaseerd op UAV-GC 2000, bestaat uit kunstwerken op 3 locaties langs de A12. Deze worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van plusstroken ten behoeve van vergroting van de capaciteit van de snelweg tijdens spitsuren. In verband met faseringen zijn de kunstwerken voorgetrokken op de overige aanpassingen rond de A12.

Het contract omvat :

 • Ontwerp en realisatie van de kunstwerken:
 • KW17 Verlengen duiker
 • KW 18b Verkeersbrug over de Rotte Noordzijde A12
 • KW 18c Fietsbrug
 • KW 24b Verkeersbrug over de Ringvaart Noordzijde A12
 • KW 31a,b,c Verkeers- en fietsviaduct over de Bredeweg in de A12
 • Onderdoorgang Bredeweg

 

 • Grond en wegen:
 • Grondwerk t.p.v. KW 17
 • Terpen KW 18b
 • Terpen en fietspad KW 18c  
 • Wegenwerk KW 24b
 • Terpen en wegenwerk KW 31 a,b,c
 • Onderdoorgang Bredeweg
 • Ontsluitingsweg perceel van Vliet

 

 • Bijkomende werkzaamheden:
 • Aanvullend NGE onderzoek
 • Saneren vervuilde grond
 • Slopen bestaande kunstwerken (fietsbrug Rotte en KW Bredeweg)
2005 [Van Hattum en Blankevoort] N217 Oud Beijerland - A29 Afgerond

In het kader van infrastructurele projecten die de doorstroming van het bestaande openbaar vervoer bevorderen en de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van personenauto’s verbeteren, dient de N217 (Oude-Beijerland – A29) te worden gereconstrueerd.

De reconstructie voorziet in een vrij liggende busbaan en parallelweg ten noorden van het voornoemde bestaande tracé en over een beperkt deel een parallelweg ten zuiden van het voornoemde bestaande tracé

Door de vrij liggende busbaan wordt de doorstroming van openbaar vervoer bevorderd. De vrij liggende parallelwegen dienen ter ontsluiting van percelen en ter ontlasting van de N217 met betrekking tot langzaam en bestemmingsverkeer. Tevens zullen fietsers gebruik maken van de aan te leggen parallelwegen.

Uit het oogpunt van “Duurzaam Veilig” voorziet het ontwerp in een tweetal rotondes, verhoogde plateaus en een tunnel voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising Westdijk-N217.

Verder zijn er in het tracé een aantal kunstwerken voorzien ter plaatse van kruisende infrastructuur.

2003 [Van Hattum en Blankevoort] LNG Steiger 2e Petroleumhaven Rotterdam Afgerond

In de 2e Petroleumhaven in de haven van Rotterdam wordt bij het terrein van EXXON MOBIL een bestaande steiger ge-upgraded.

Onderdeel van het upgraden is het verbeteren van de afmeervoorzieningen met onder andere als doel het creeren van afmeermogelijkheden voor een range aan binnenvaart- en zeeschepen. De opdrachtgever heeft de wens uitgesproken de verbetering uit te voeren, gebruikmakend van slechts één nieuwe afmeerpaal. De huidige constructie bestaat uit een tweetal zware ducdalven en één extra buispaal aan de oostzijde van de steiger.

Aan de havenzijde van de steiger kunnen maximaal de volgende schepen afmeren:

 • zeeschepen met een waterverplaatsing tot 8000 ton
 • binnenvaartschepen met een waterverplaatsing van 5200 ton

Aan de binnenzijde van de steiger kan maximaal het volgende schip afmeren:

 • binnenvaartschepen met een waterverplaatsing van 780 ton

Het werk wordt uitgevoerd als een Design & Construct project.

2003 [Van Hattum en Blankevoort] LNG Steiger 3e Petroleumhaven Rotterdam Afgerond

Exxon Mobil heeft opdracht gegeven aan Van Hattum en Blankevoort B.V. voor het ontwerp en uitvoering van een nieuwe pier t.b.v. de overslag van FXK-LPG. De contractvorm is Design en Construct conform het stappenplan van Van Hattum en Blankevoort.

VHB heeft deze werkzaamheden van mei 2002 t/m mei 2003 uitgevoerd.

De uitgevoerde werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • Engineering t.b.v. een variantenstudie
 • Engineering van de definitieve keuze tot definitief ontwerp en opstellen specificaties
 • Engineering van de werktekeningen en bijbehorende detailberekeningen
 • Uitvoeren van:
  Aanbrengen van de benodigde bodembescherming;
  Aanbrengen betonnen en stalen paalfundatie in haven;
  Plaatsen prefab betonnen oplegbalken met prefab dekliggers en gestorte druklaag;
  Geheel prefab aanleveren en plaatsen van de benodigde staalconstructies;
 • Verzorgen van de benodigde opstortingen en verankeringen t.b.v. de nog te plaatsen piping.

 

Aanneemsom:            € 1.172.500,-- excl. BTW

Startdatum (uitvoering):          20 januari 2003

Opleveringsdatum:                 8 mei 2003

Locatie:                                 3e Petroleumhaven, havennummer 4080, te Rotterdam Botlek

Opdrachtgever:                      Esso Nederland b.v.

Opdrachtnemer:                     van Hattum en Blankevoort Regio Zuid

2000 [NBM Beton- & Industriebouw] N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven Afgerond

Locatie: Alphen aan den Rijn - Bodegraven

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland

Contractvorm: DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)

Opdrachtnemer: Consortium N11 (+ Kombinatie Kunstwerken N11)

Totale bouwsom: € 70.000.000 (aanleg N11 € 55.000.000, reconstructie N712 € 5.000.000, 10 jaar onderhoud € 10.000.000)

Uitvoeringsperiode: mei 2001 - mei 2004

Als hoofd werkvoorbereiding van de discipline kunstwerken heb ik zowel de tenderfase als de voorbereidingsperiode gedaan. Dit contract was voor mij de eerste waarbij verificatie gevraagd werd. Het contract was namelijk o.b.v. de UAV gc 2000 functioneel gespecificeerd. Ook het op afstand blijven van de klant middels SCB was een ware uitdaging, zeker gezien de op dat moment lopende parlementaire enquête naar bouwfraude en het bijbehorende wantrouwen.  

In Lotus (toen nog) werden er grote sheets gemaakt waarop alle eisen en personen met registraties werden bijgehouden. Het uiteindelijk komen tot een integraal ontwerp waarbij grond, wegen en kunstwerken op elkaar aansluiten heeft op dit project wat tijd gekocht.

Het opstellen van een integrale planning voor alle disciplines is één van mijn grote uitdagingen geweest op dit project.

Projectomschrijving:

De realisatie van de verbinding tussen de A4 bij Leiden en de A12 bij Bodegraven was een lang gekoesterde wens van bedrijven en bewoners van de regio. Tussen 1989 en 1999 kwamen de rondweg van Alphen aan den Rijn, de weg van de A4 naar Zoeterwoude en het aquaduct onder de Gouwe tot stand. Daarna restte nog de verbinding naar de A12 bij Bodegraven. De dagelijkse verkeersstroom over de toenmalige N712 was omwonenden een doorn in het oog. Zij voerden meerdere acties om de instanties te overtuigen de beloofde weg daadwerkelijk te laten aanleggen. De bestuurders in de regio namen hun verantwoordelijkheid en traden gezamenlijk op bij hun lobby in Den Haag. Dit leidde in korte tijd tot een publiekprivate samenwerking tussen de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland, de gemeentes Alphen aan den Rijn en Bodegraven, het lokale bedrijfsleven vertegenwoordigd door de Kamer van Koophandel én het Consortium N11 v.o.f., waarin zes aannemingsbedrijven samenwerkten op basis van een DBFM-contract. Het project is voor een vaste prijs aangenomen omdat de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de realisatie bij het consortium lag. De unieke koppeling van kennis, personeel, materialen en financiën resulteerde in een versnelde aanleg: de periode van ontwerp tot realisatie bestreek slechts drie jaar.

Door de toepassing van innovatieve technieken schoot de 7,5 kilometer lange weg met 14 in beton uitgevoerde kunstwerken de grond uit. Zo werden voor de fundering in de drassige veengrond zettingversnellende en zettingsarme technieken toegepast. Voor de kunstwerken is waar mogelijk voor prefab beton gekozen.

Alle overspanningen bestaan uit prefab balken, gecombineerd met prefab vloerelementen. Daarnaast is sprake van omvangrijke in het werk gestorte onderdelen, zoals bij de op- en afritten voor de aansluiting bij Bodegraven. Na afronding van het betonwerk is de weg geasfalteerd en ingericht.

1999 [NBM Beton- & Industriebouw] Kombinatie Kunstwerk Veenweg Afgerond

Locatie: Leidschendam

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen / Combinatie Oranjestein V.O.F.

Contractvorm: D&C (Design en Construct)

Opdrachtnemer: Kombinatie Kunstwerk Veenweg)

Uitvoeringsperiode: juli 1999 – december 2000

In opdracht van Combinatie Oranjestein V.O.F. gaat de Kombinatie Kunstwerk Veenweg enkele bouwwerken realiseren. Kombinatie Kunstwerk Veenweg (KKV) is een bouwcombinatie bestaande uit:

 • Van Hattum en Blankevoort Regio Zuid
 • Koninklijke Van Drunen Rayon West
 • NBM Beton- & Industriebouw

Als werkvoorbereider heb ik alle uit te voeren projecten voor KKV gedaan. Het leuke was, dat het letterlijk design en construct was, er was geen bestek, alleen een aantal overzichtstekeningen van de woonwijk, de rest moest nog bepaald worden. Op deze klus heb ik mijn kennis over ontwerpen en uitvoering optimaal kunnen combineren.

Het werk bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

Onderdoorgang:

 • ontwerpen onderdoorgang met fietsbrug
 • saneren Veenweg en omliggend terrein
 • inrichten bouwterrein
 • heien betonpalen
 • aanbrengen damwanden tbv bouwkuip en pompkelder
 • maken sifonconstructie
 • storten vloeren en wanden incl maken pompkelder
 • aanbrengen fietsbrug constructie
 • afbouw kunstwerk Veenweg

14 stuks overkluizingen:

 • ontwerpen overkluizing
 • vergunningen aanvragen, werkmethodiek afstemmen met leidingbeheerders
 • opstarten monitoring leidingen
 • inrichten bouwterrein
 • drukken damwand schermen
 • storten deksloven
 • aanbrengen prefab dekconstructie
 • bestratingen en aansluitende wegen aanbrengen

4 stuks Duikers (A3,A2,C13,C14):

 • Leveren betonnen palen
 • heien betonnen palen
 • ontgraven bouwput (derden)
 • aanbrengen 25cm zand (= werkvloer) + bemaling (derden)
 • snellen paalkoppen
 • bekisten + vlechten deksloof/kespen
 • storten deksloof/kespen
 • plaatsen duikerelementen (derden)
 • (evt) afspannen en injecteren (derden)
 • aanvullen duiker (derden)
 • herstellen weglichaam (derden)

 

 

 

1999 [Dirk Verstoep] Onderdoorgang A29 Barendrecht Afgerond

1999: In opdracht van NBM West BV heeft Dirk Verstoep (NBM Beton- & Industriebouw) in de Rijksweg A29 te Barendrecht een onderdoorgang aanleggen. NBM Beton- & Industriebouw werkt hierbij samen met NBM-West waarbij de laatste de penvoerder is. Het bijzondere van dit project is het feit dat de uitvoeringstijd zeer beperkt is, n.a. de zomervakantie van 21 juli 1999 t/m 15 augustus 1999, dit om zo de verkeershinder tot een minimum te beperken. Hiervoor is een draaiboek door mij opgesteld waarbij 24/7 gewerkt moet worden gedurende de genoemde 4 weken. Ook het ontwerp van de constructie, door Witteveen en Bos, wordt door mij begeleid.

Het werk bestaat uit een aantal fasen, het betreft het globaal de volgende werkzaamheden:

Voorfase

 • verwijderen lijnverlichting
 • aanbrengen werkvakverlichting
 • tijdelijk vervangen van vangrail door barriers
 • verwijderen bestrating in middenberm
 • t.p.v. doorsteken middenberm voorzien van asfaltconstructie
 • omleggen kabels en leidingen
 • maken hulpconstructie t.p.v. middenberm, ter bescherming naast gelegen rijbaan

Fase 1

 • verkeersstroom van 4-4 systeem terug brengen naar 4-0 systeem over Oostbaan
 • verwijderen asfaltconstructie t.p.v. onderdoorgang + freeswerk t.b.v. asfalteren A29 (langsprofiel correctie)
 • ontgraven bouwput
 • heien buispalen en tussenplanken
 • monteren prefab deksloven
 • aanbrengen en afspannen prefab dek
 • aanvullen onderdoorgang t.b.v. stootplaten
 • plaatsen stootplaten
 • maken middenopstort op dek
 • asfalteren dek
 • asfalteren A29 voor en na de onderdoorgang (langsprofiel correctie)

Fase 2

 • verkeersstroom middels 4-0 systeem op Westbaan
 • verwijderen asfaltconstructie t.p.v. onderdoorgang + freeswerk t.b.v. asfalteren A29 (langsprofiel correctie)
 • verwijderen hulpconstructie t.p.v. middenberm
 • ontgraven bouwput
 • heien buispalen en tussenplanken
 • monteren prefab deksloven
 • aanbrengen en afspannen prefab dek
 • aanvullen onderdoorgang t.b.v. stootplaten
 • plaatsen stootplaten
 • maken middenopstort op dek
 • asfalteren dek
 • asfalteren A29 voor en na onderdoorgang (langsprofiel correctie)

Nafase

 • verwijderen asfalt middenberm
 • klinkerverharding in middenberm aanbrengen
 • maken randopstorten op dek
 • herplaatsen geleiderail
 • verwijderen tijdelijke barrier
 • aanbrengen geleiderail t.p.v. middenberm
 • herplaatsen lijnverlichting
 • verwijderen werkvakverlichting
1997 [Multiconsult] 2e Beneluxtunnel Afgerond

1997-1998: Als constructeur gerekend aan de combiwandconstructies met stempelramen, verankeringen en onderwaterbeton. Buisdiameters van 1620mm waren bij dit project heel gewoon. Ook de lengte van benodigde buizen was extreem. Op dit project veel ontwikkeling gedaan aan semiautomatisch doorrekenen van de diverse tunneldoorsneden. Het toenmalige MSDOS programma Msheet werd door ons team voorzien van een menustructuur waarmee in- en uitvoer automatisch gegenereerd kon worden. Een spannend moment was de constatering dat de reeds aangebrachte combiwandbuizen (afgekeurde gasbuizen) diverse slakinsluitingen hadden, wat betekende dat voor de sterkte en de doorbuiging van de grondkerende wanden?

1997 [Multiconsult] Sophiaspoortunnel (onderdeel van de Betuwelijn) Afgerond

1997: Vanuit Multiconsult werkzaam bij het de ontwerpcombinatie Sophiaspoortunnel (SOC). Zowel in de aanbiedingsfase als de voorbereidingsfase meegewerkt aan het ontwerp van de hulpconstructies. Een uiterst complexe situatie deed zich voor bij emplacement kijfhoek (EK01). De vele reeds aanwezige sporen en de spoordijk, maakten het tot een complex geheel. Om e.e.a. te verduidelijken heb ik in m'n vrije tijd een maquette gemaakt van de situatie ter plaatse. De uitvoering werd gedaan TUBECON, dit is de afkorting van de TUnnelBoor- en EngineeringCOmbinatie Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sophiaspoortunnel is na de Botlekspoortunnel de tweede en langste geboorde tunnel in de Betuweroute. Het te boren tunneldeel ligt tussen de (oostelijke) startschacht nabij de A15 en de (westelijke) ontvangst-schacht (Zwijndrecht). De startschacht bestaat uit een bouwput (combi-wand), in breedte variërend van 29 m tot 34 m met een lengte van 66 m en een diepte van 19 m. De startschacht wordt eveneens voorzien van een betonnen stempelraam. De vloer van de schacht bestaat uit een gewapende onderwaterbetonvloer, waarbij geen trekpalen of ankers worden toegepast. Het verticaal evenwicht wordt verzekerd door de zandlaag tussen NAP-20,2 m (onderkant onderwaterbetonvloer) en NAP-29,0 m (bovenkant waterremmende kleilaag van Kedichem). De ontvangstschacht is vergelijkbaar met de startschacht, echter daar de waterremmende klei/veenlagen van Kedichem minder diep liggen (dan bij de startschacht), is verticaal evenwicht tijdens de uitvoering volgens het polderprincipe niet meer mogelijk. Hierdoor wordt de onderwaterbetonvloer nu door middel van Leeuwankers (trek) op z’n plaats gehouden. De spoortunnel bestaat uit een boortunnel van twee buizen met elk een inwendige diameter van circa 8,65 m, De lengte van het boordeel bedraagt 4.250 meter. De startschacht werd uiteindelijk omgebouwd tot bedieningsgebouw.