Huidige projecten


Project Status
2018 [Infraspeed maintenance bv] HSL-Geluidschermen Huidig

Verantwoordelijk binnen Infraspeed voor het ontwerpen realiseren van het geluidsproject op de Hoge Snelheids Lijn (Schiphol - Breda).
Voor het ontwerpen, muteren en nieuwbouw van geluidsschermen dient er afstemming te worden gevonden tussen ProRail, het ontwerpbureau en de uitvoerend aannemer. Veel interne afstemming met collega’s binnen InfraSpeed welke middels een langlopend DBFM contract verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de HSL.

2017 [Verboon Maasland] Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Huidig

Projectbeschrijving Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw en Noord-Zuidverbinding

Doelstelling, nut en noodzaak
Bij de herinrichting van de Bergboezem wordt een waterberging van ca. 100.000 m3 voor de Zuidpolder van Delfgauw gemaakt, daarmee wordt de kans op wateroverlast in de toekomst in de gehele polder sterk verkleind en is de polder beter bestand tegen toekomstige klimaatontwikkeling. Voor goede toevoer naar dit bergingsgebied wordt een nieuwe watergang aangelegd, de zogenaamde Noord-Zuidverbinding.
In combinatie met de verbetering van de waterhuishouding wordt het gebied recreatief heringericht, met een doorgaand fiets- en ruiterpad. Het bergingsgebied wordt tevens gedeeltelijk met laarzenpaden toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Buiten dit project om zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog twee fietspaden realiseren om het bestaande recreatiegebied Ruyven te verbinden met Oude Leede en Delfgauw.

Ligging
Het project ligt in de Zuidpolder van Delfgauw in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Bergboezem is een laaggelegen gebied van ca. 30 hectare groot dat ligt in de Droogmaking tussen de A13, Zuideindseweg en Ackerdijkseweg. De aan te leggen nieuwe Noord-Zuidverbinding loopt vanaf de Karitaatmolensloot bij het recreatiegebied Ruyven tot de Bergboezem bij de Overslagmolensloot.
Plangebied: Gebied van de Bergboezem (blauw gearceerd), de Noord-Zuidverbinding (blauw) en fiets- en ruiterpaden (oranje)
Uitgangspunten
Voor het project gelden de volgende uitgangspunten:
- Het project wordt gerealiseerd binnen de kaders van het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder (2010).
- De gemeente Pijacker-Nootdorp wordt de toekomstige eigenaar en beheerder van het gebied van de Bergboezem.
- PVE en Voorontwerp Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw (2015).
Betrokken partijen
Bij de voorbereiding en realisatie van het project zijn onder andere betrokken:
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp (als partner),
- Provincie Zuid-Holland,
- Groenservice Zuid-Holland,
- Grondeigenaren en pachters,
- Bewoners/omwonenden, en
- Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Natuurmonumenten en Vogelwacht.
Het ontwerp is in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp opgesteld. Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn de verschillende partijen een of meerdere keren geconsulteerd.
Januari 2015 is een informatieavond voor de omwonenden geweest, waarin Delfland samen met de gemeente het schetsontwerp en de inrichting heeft toegelicht. In de periode van februari tot april zijn met de directe betrokkenen keukentafelgesprekken gevoerd. De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in het Voorontwerp. Dit Voorontwerp is tijdens een informatieavond in mei besproken met de betrokken partijen.
Onderdelen van het project
Het gehele project omvat de volgende onderdelen:
- Aanleggen van nieuwe kades en versterken van een aantal bestaande kades rondom het bergingsgebied
- Graven van sloten in het bergingsgebied
- Realisatie van een klein gemaal aan de Zuideindseweg, om het gebied op peil te houden
- Inlaatconstructie naar de berging, voor het vullen van de berging
- Nieuwe watergang van ca. 500 meter lengte, 8 meter breed met natuurvriendelijke oever, de zgn. Noord-Zuidverbinding
- Nieuw fiets- en ruiterpad van ca. 1100 m tussen Ruyven en Ackerdijkseweg
- Aantal nieuwe fietsbruggen en/of landbouwbruggen
- Diverse dammen en duikers
Werkzaamheden
De uitvoering van het werk bestaat voornamelijk uit:
- Aan– en afvoer van grond voor aanleggen kades en graven watergangen.
- Bouwen van diverse constructies, zoals gemaal, inlaat en bruggen.
- Aanleggen en asfalteren fietspad.
- Afwerking en eindinrichting padenstructuur ed.
Planning van het project
Op hoofdlijnen geldt de volgende planning:
- 2e helft 2015: besluitvorming en contract
- 1e kwartaal 2016: aanbesteding
- 2016-2017: uitvoering
Het totale werk is eind 2017 gereed.

2017 [RPS advies- en ingenieursbureau] Engineering Vredenbrughlaan - Zuidwestelijke Randweg Waddinxveen Huidig

De randweg Waddinxveen bestaat uit de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan.

De provincie verwacht in 2018 te starten met de aanleg van de nieuwe randweg.

Rotonde Bredeweg

Onderdeel van het project randweg Waddinxveen is de aanleg van een vierde afslag op de rotonde aan de Bredeweg. De afslag verbindt het toekomstige bedrijventerrein Glasparel+ met de Bredeweg, de N219 en de A12. Dit bedrijventerrein bestaat uit glastuinbouw, een logistiek park, agrarische bedrijven, woon-werkkavels en woningen. De vierde afslag zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer vanaf de A12 en het lokale wegennet.

Randweg Waddinxveen

Ten westen van Waddinxveen legt de provincie een nieuwe randweg aan. De randweg vermindert het verkeer dat door de woonkern van Waddinxveen rijdt. Ook stroomt het verkeer vanuit Waddinxveen en Boskoop via de randweg sneller door naar de A12 en de A20. Op het kaartje hieronder is te zien hoe de weg naar verwachting komt te liggen. De randweg bestaat uit de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan en de gemeentelijke weg Verlengde Beethovenlaan (zie de projectkaart).

De provincie stelt het ontwerp en een milieueffectrapportage (MER) op van de nieuwe randweg, zie daarvoor de planning. De gemeente Waddinxveen is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan.

Bereikbaar en veilig

Voor de economische ontwikkeling van de regio is het nodig een goede aansluiting op het wegennet van de Randstad te realiseren. Dit project maakt de A20, de A12 en de parallelstructuur van de A12 beter bereikbaar vanuit Waddinxveen en Greenport Boskoop.
Het lokale wegennet in Waddinxveen is zwaar belast door doorgaand verkeer. Na aanleg van de Randweg Waddinxveen rijdt er minder verkeer door de woonkern. Dit verbetert de leefbaarheid en vermindert geluids- en stankoverlast.

2016 [Rijkswaterstaat] A9 Badhoevedorp - Holendrecht (Amstelveen) Huidig

ProSysCo is bij dit laatste SAA project gevraagd als Technisch Manager Civiel.
Komende jaren zal de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht worden verbreedt.

Wat zijn de plannen?

 • De verbreding bij het Oude Dorp én het Stadshart overkappen, waardoor noord en zuid Amstelveen niet langer gescheiden worden door de A9.
 • In de omgeving van het Stadshart de snelweg verdiept aanleggen, waardoor de geluidsoverlast afneemt.
 • Nieuwe toe- en afritten van de A9 aansluiten op een nieuw aan te leggen kruispunt ter hoogte van het Stadshart bij het Keizer Karelplein.
 • Het viaduct bij het Keizer Karelplein slopen.
 • Het lokale verkeer, zoals auto’s, bussen, fietsers en voetgangers bovenlangs over de snelweg leiden.
 • Het fiets- en voetgangerspad tussen de Burgemeester Rijnderslaan en Meander via het Bovenlandpad ook over de snelweg heen leiden.

 

Wat is de planning?

 • Maart 2016 Gewijzigde Ontwerptracébesluit 2016 ter visie
 • Maart 2016 Informatiebijeenkomsten en mogelijkheid tot indienen van een zienswijze
 • Maart 2017 Minister van Infrastructuur en Milieu stelt gewijzigde Tracébesluit 2016 vast
 • Medio 2018 Uitspraak Raad van State: Tracébesluit onherroepelijk
 • 2017-2018 Start aanbestedingsprocedure voor aannemers
 • 2018-2019 Gunning contract aan een aannemer
 • Eind 2019 1e schop in de grond
 • 2024-2026 Openstelling verbrede A9
2016 [Ploegam] Verbeterslag, duurzame inzetbaarheid Huidig

ProSysCo levert een bijdrage aan Duurzame inzetbaarheid

In opdracht van Ploegam, Ploegam Noord en Ploegam Infra voert ProSysCo projecten uit op het gebied van:

 • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
 • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.

De projecten worden gesubsidieerd door de Europese Unie / Europees Sociaal Fonds door middel van een ESF subsidieregeling.